Головна » Право

Цивільно-правові договори (урок)

Тема.Цивільно-правові договори

Мета:дати уявлення про договори, види цивільно-правових договорів; розвивати вміння пояснювати, що таке договір, називати види цивільно-правових договорів; аналізувати зразок типового договору щодо його предмета, сторін та змісту; формувати свідоме ставлення щодо необхідності дотримання умов цивільно-правових договорів.

Тип уроку:комбінований.

Форма проведення:захист проектів, рольова гра.

Обладнання:таблиці з попереднього уроку.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

1.Фронтальне опитування щодо опанування понять.

2.Захист проектів за темами:

1)Ти і цивільно-правові відносини:

а)право власності;

б)цивільно правові договори;

в)захист майнових та особистих немайнових прав;

г)права споживачів;

д)як успадкувати майно.

2.Закони в житті твоєї сім’ї:

а)сім’я та шлюб;

б)особисті майнові та немайнові права членів сім’ї;

в)захист прав дитини в сім’ї.

3.Твої права у трудових відносинах:

а)реалізація права на працю;

б)трудовий договір;

в)особливості праці неповнолітніх.

ІІІ. Вивичення нового матеріалу

Інтерактивна лекція

У ч и т е л ь.

Цивільно-правові відносини— це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини.

У відношеннях,якірегулюютьсяадміністративнимабо кримінальним правом, учасники перебувають у нерівному становищі.Однімаютьповноваження,іншіїмпідкоряються.

У цивільнихправовідносинахвсіучасникирівні.Рівністьучасників —цеголовнавідмінністьцьоговидуправовідносин.

Підписанодоговір,ізаконвимагає,щобобидвісторонивиконали йогоумови.ВсіцівідносинирегулюютьсяКонституцієютазаконамиУкраїни,Цивільнимкодексом.Їхосновоюєцивільноправовийдоговір.

Договір— це угода двох або більше сторін, що базується на рівності сторін.

Завдання

1.Як на ваш розсуд, що таке цивільно-правовий договір?

2.Чим відрізняються договори такого типу:

а)людина придбала товар у магазині;

б)позичила гроші;

в)бабуся подарувала онуку будинок;

г)ви позичили однокласнику певну суму грошей?

У ч и т е л ь. Згідно з Цивільним Кодексом існують таківиди цивільно-правових договорів:

•купівлі-продажу;

•майнового найму (оренди);

•займу;

•дарування.

Робота в парах

•Наведіть приклади цивільно-правових договорів з вашого життя.

Рольова гра «Як укласти договір?»

Учні розподіляються на групи, кожна з яких отримує текст цивільно-правового договору, Цивільний кодекс, моделює і демонструє ситуацію укладення договору. Після перегляду ситуацій класс визначає:

а)сторони договору;

б)предмет договору;

в)зміст договору.

Групи пропонують зразки цивільно-правових договорів.

Запитання

•Якими майновими правами наділені неповнолітні власники?

Робота з поняттями і термінами

Фізична особа— людина, учасник цивільно-правових відносин.

Цивільно-правова угода— погодження на базі взаємних інтересів та рівності. Договір є одним з різновидів угоди.

У ч и т е л ь.

Згідно зі ст. 3. Цивільного кодексу особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має часткову цивільну дієздатність.

Вона може:

1)самостійно здійснювати дрібні побутові угоди.Угода вважається дрібною побутовою, якщо вона служить задоволенню побутових потреб особи, відповідає її фізичному, духовному або соціальному розвитку та стосується речі, що має невелику вартість;

2)здійснюватиособистінемайновіправанарезультатиінтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. За ст. 32 Цивільного Кодексу неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років передбачає:

Окрім угод, встановлених ст. 3 даного Кодексу,

фізична особа у віці з чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:

1)самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

2)самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, щоохороняється законом;

3)самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунка) і розпоряджатися внеском, внесеним на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку). Неповнолітня особа здійснює інші угоди за згодою батьків.

Завдання

Поміркуйте.

1.Чи може 5-річний Андрій:

а)придбати фотоапарат на зароблені ним гроші;

б)позичити зароблені влітку гроші приятелю

в)покласти зароблені влітку гроші на депозит?

2.Чи може 6-річна Марія самостійно:

а)позичити однокласниці п’ять гривень;

б)придбати потрібний для навчання відеодиск;

в)придбати квартиру?

3.Чи може 3-річний Сергій:

а)дати другові відеодиск для перегляду;

б)відкрити рахунок у банку;

в)подарувати подрузі коштовну прикрасу?

ІV. Підсумки уроку

Бесіда

1.Які відносини регулює цивільне право?

2.Що таке цивільно-правовий договір?

3.Назвіть та наведіть приклади основних цивільно-правових договорів.

V.Домашнє завдання

Опрацювати відповідний текст підручника.


 

Схожі презентації: